Jimmy Sinn & Bastard Kinn (Duo) + Figure 8 + Groggy Bikini

Vista Bar, 813 S Vista Ave, Boise

Jimmy Sinn & Bastard Kinn performing as a duo. Figure 8 + Groggy Bikini also on the bill!